Přesunout na hlavní obsah

Zásady ochrany osobných údajov

Tieto zásady ochrany osobných údajov stanovujú, akým spôsobom sú používané a chránené Vaše osobné údaje, ktoré poskytujete v súvislosti s používaním nasledujúcich webových stránok: 

www.sportid.cz; www.behejlesy.cz www.bike-prague.czwww.ski-tour.czwww.jiz50.czwww.probehni.se a www.jnlm.cz

(ďalej len " webová stránka ") a nákupom tovaru a služieb či už prostredníctvom webovej stránky či iným spôsobom a ďalej pri Vašej účasti na športovej akcii, či už v pozícii pretekára, dobrovoľníka alebo partnera niektorého z pretekov.      

Správcom osobných údajov je spoločnosť RAUL, s.r.o., se sídlem se sídlem: Praha 1, Elišky Krásnohorské 5, PSČ 11000, IČ: 25608673; zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp.zn. C 54464  (ďalej ako " Správca "). Na spracovanie Vašich osobných údajov sa ďalej môže podieľať aj ďalší subjekt, ktorý je organizátorom konkrétnych pretekov a je v danom prípade spoločný správca tak ako je definované nižšie v časti Spoloční správcovia (týchto zásad). Tieto zásady o Správcovi, majú na mysli tiež spoločného správcu pre dané konkrétne preteky či akciu tak ako je uvedené nižšie.      

Všetky Vaše osobné údaje sú používané len v súlade s týmito zásadami ochrany osobných údajov. Správca je oprávnený tieto zásady ochrany osobných údajov čas od času zmeniť, ich aktualizácie na webovej stránke.  

Tým, že nám poskytnete Vaše osobné údaje, súhlasíte so spracovaním a správou poskytnutých údajov na účely a za podmienok stanovených nižšie. Všetky Vaše osobné údaje, ktoré od Vás obdržíme, budú zhromaždené, uložené a použité v súlade s platnými právnymi predpismi, najmä v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov, ďalej len " Nariadenie ") a zákonom č. 110/2019 Zb. o spracovanie osobných údajov, v platnom znení (ďalej ako " Zákon ").       

 

Čo zhromažďujeme:

Osobné údaje sú informácie, ktoré Vás môžu identifikovať ako žijúceho jedinca, či už sami o sebe, alebo v spojení s ďalšími informáciami. 

Správca môže zhromažďovať a spracovávať tieto Vaše osobné údaje:

 • Identifikačné údaje , tieto údaje najmä zahŕňajú: meno, priezvisko, užívateľské meno, titul, dátum narodenia, fotografie, štartovné čísla, vek, pohlavie, príslušnosť k povolaniu, členstvo v športových organizáciách / kluboch; 
 • Kontaktné údaje , tieto údaje najmä zahŕňajú: korešpondenčnú / fakturačnú adresu, email, telefónne číslo, profil na sociálnych sieťach; 
 • Platobné a transakčné údaje tieto údaje najmä zahŕňajú: bankové a platobné údaje, históriu objednávok, platieb a pohľadávok; 
 • Technické dáta, tieto údaje najmä zahŕňajú: Informácie o Vašich návštevách webovej stránky ako zdrojoch, z ktorých ste sa k pripojili; 
 • Profilové údaje tieto údaje najmä zahŕňajú: Vaše heslo pre prístup do účtu a históriu objednávok, Vaše záujmy, preferencie, spätnú väzbu, výsledky v pretekoch, časovej a bodové hodnotenie, históriu Vašej interakcie v rámci webovej stránky;    
 • Marketingová dáta tieto údaje najmä zahŕňajú: Vaše preferencie vo vzťahu k marketingovým materiálom Správcu alebo partnerov Správcu a preferovaný spôsob komunikácie.  

Môžeme tiež spracovávať Vaše zvláštne údaje (ako napr. Údaje o Vašej príslušnosti k rase či etniku alebo údaje týkajúce sa zdravotného stavu), ale len v rozsahu potrebnom na umožnenie účasti v niektorých z pretekov.   

Všeobecne platí, že zhromažďujeme a získavame osobné údaje priamo od Vás, ako výsledok Vašej interakcie s nami a v dôsledku Vašej účasti na akciách a eventoch či zakúpenia tovaru a služieb od nás. Technické dáta môžu byť získavané Vašou návštevou webovej stránky spôsobom nižšie opísaným v sekcii Technické dáta a k návšteve webovej stránky (týchto zásad).       

Beriete na vedomie, že odopretie poskytnutie osobných údajov v prípadoch, keď je ich poskytnutie nevyhnutné na uzavretie a plnenie zmluvy medzi nami alebo v prípadoch, keď sme povinný Vaše osobné údaje spracovávať k plneniu nami uloženej zákonnej povinnosti, môže mať za následok nepodpísanie nášho zmluvného vzťahu .    

Ako používame Vaše osobné údaje:

Vaše osobné údaje využívame iba v prípadoch, ak nám to umožňujú príslušné právne predpisy, a ak k tomu máme zodpovedajúci právny titul. Správca pre svoje spracovanie využíva najmä nasledujúce právne tituly spracovania:  

spracovanie je nutné pre plnenie určitého zmluvného záväzku medzi Vami a Správcom (pre poskytnutie služby alebo predaj tovaru) alebo pre rokovania o ňom;         

- z dôvodu oprávneného záujmu Správcu, kedy záujem Správcu prevažuje nad oprávnenými záujmami a základnými právami a slobodami dotknutej osoby;        

- plnenia právnej povinnosti na strane Správcu.       

Správca vo väčšine prípadov nie je povinný vyžadovať súhlas na spracovanie Vašich osobných údajov, okrem spracovania pre účely zasielania priameho marketingu tretích strán prostredníctvom emailu či SMS správ.

 

K akému účelu vaše osobné údaje spracovávame: 

 • na účely Vášho prihlásenie sa, účasti či registrácia tímu k niektorým zo závodov či eventov používame Vaše identifikačné, kontaktné, transakčné, profilové a marketingové údaje. Tieto údaje používame z titulu plnenia zmluvy a na základe nášho oprávneného záujmu (aby sme Vám mohli umožniť účasť v pretekoch);     
 • na účely zabezpečenia videozáznamu či fotografií z pretekov či eventu a za účelom vyhlásenia výsledkov pretekov používame Vaše Identifikačné, kontaktné a profilové údaje. Tieto údaje používame na základe nášho oprávneného záujmu (je našim záujmom

zdokumentovať priebeh pretekov, viesť výsledky a hodnotenia našich závodov, vykonávať vyhlásenie víťazov, uchovať je pre prípad sťažností, viesť štatistiky). Doba spracovania je neobmedzená; 

 • na účely Vášho nákupu, vrátane nákupu doplnkových služieb a tovaru, používame Vaše identifikačné, kontaktné, transakčné, profilové a marketingové údaje. Tieto údaje používame z titulu plnenia zmluvy a na základe nášho oprávneného záujmu (aby sme Vám mohli ponúknuť podobné služby a tovar, ktoré Vás môžu zaujímať, aby sme zamedzili podvodným konaním, v snahe predchádzať a zabrániť porušenia našich zmluvných podmienok, na účely presadzovania prípadných pohľadávok a na zabezpečenie ochrany našich zákonných práv) a na plnení našich právnych povinností (najmä plnenie povinností v oblasti daňovej, platobné a štatistické). Doba spracovania je vymedzená dobou trvania konkrétneho zmluvného vzťahu a následne po dobu zákonných premlčacích lehôt, najdlhšie v danom prípade po dobu 10tich rokov od dňa realizácie príslušného zmluvného vzťahu či uplynutím iné, zákonom stanovenej lehoty na archiváciu;    
  • pre účely zasielania marketingových oznámení o produktoch a službách, umožnenie účasti v sprievodných súťažiach a marketingových akcií, a na zabezpečenie čo najefektívnejšieho spôsobu prezentácie obsahu webových stránok, používame Vaše kontaktné, profilové, technické a marketingové údaje. Tieto údaje používame na základe nášho oprávneného záujmu (je našim záujmom viesť obchodné štatistiky a vyhodnocovať obchodné správanie našich zákazníkov, zlepšovať naše webové stránky a služby), prípadne Vášho súhlasu; 
  • na účely zabezpečenia našej komunikácie a na účely umožnenia výkonu Vašich práv v súvislosti s ochranou osobných údajov používame Vaše identifikačné a kontaktné údaje. Tieto údaje používame na základe nášho oprávneného záujmu;  
  • v prípade, zúčastňujete ak sa niektorého závodu či eventu ako náš partner alebo sponzor, používame Vaše identifikačné, kontaktné, transakčné, profilové údaje a marketingové údaje. Tieto údaje používame z titulu plnenia zmluvy medzi nami, na základe nášho oprávneného záujmu (aby sme s Vami mohli spolupracovať a oslovovať Vás s ponukami spolupráce) a na plnení našich právnych povinností (najmä plnenie povinností v oblasti daňovej, platobné a štatistické).      
  • v prípade, zúčastňujete ak sa niektorého závodu či eventu ako dobrovoľník, používame Vaše identifikačné, kontaktné a transakčné údaje. Tieto údaje používame z titulu plnenia zmluvy a na základe nášho oprávneného záujmu (aby sme Vás mohli angažovať na pozíciu dobrovoľníka).  

Osobné údaje sú uchovávané po dobu uvedenú vyššie, vždy po dobu nevyhnutnú na realizáciu vyššie uvedených účelov alebo po dobu nevyhnutnú na zabezpečenie nášho súladu so splnením príslušné právne povinnosti či zabezpečenie ochrany našich práv.  

 

Priamy Marketing

Marketingové ponuky Správcu

Vaše identifikačné, kontaktné, technické dáta, profilové a marketingové údaje osobné údaje môžu byť Správcom použité pre účely vyhodnotenia toho, čo je pre Vás relevantné a čo Vás zaujíma. Na základe oprávneného záujmu Správcu Vám Správca môže prostredníctvom emailu či SMS správ zasielať marketingové ponuky ohľadom tovarov či služieb, ktoré ste si u neho zakúpili, prípadne informácie, ktoré ste si od nás vyžiadali. Z odberu zasielanie obchodných informácií elektronickou cestou sa môžete kedykoľvek odhlásiť. 

 

Marketingové ponuky tretích strán

Vaše osobné údaje môžeme pre účely priameho marketingu poskytnúť iným spoločnostiam, s ktorými spolupracujeme preto, aby nám pomohli usporiadať a zorganizovať atraktívny a kvalitné preteky (ďalej len "Partneri" ), za predpokladu, že k tomu získame Váš súhlas. Zoznam Partnerov je vždy uvedený na webovej stránke u konkrétnych pretekov. Tento zoznam môže byť aktualizovaný. Z odberu zasielanie obchodných informácií elektronickou cestou sa môžete kedykoľvek odhlásiť.  

Proti spracovanie na účely priameho marketingu môžete kedykoľvek namietať, a Vaše osobné údaje budú okamžite vymazané.

 

Osobné údaje detí

Správca môže v určitých prípadoch spracovávať osobné údaje detí mladších 13 rokov, pričom tak robí iba na nasledujúce účely: na účely prihlásenia sa a účasti dieťaťa na pretekoch či akcii, pre vyhodnotenie daných pretekov či akcie a pre zdokumentovanie daných pretekov či akcie (foto / video záznam). V danom prípade Správca spracováva iba nevyhnutné identifikačné údaje dieťaťa. Pre spracovanie osobných údajov dieťaťa je vždy požadovaný súhlas jeho zákonného zástupcu.        

 

Kontakt pre prípad núdze

Správca môže v určitých prípadoch spracovávať osobné údaje tretích osôb - kontaktov pre prípad núdze - a to v rozsahu meno, priezvisko, telefónne číslo, emailová adresa, pričom tak robí iba na nasledujúce účely: na účely kontaktovanie blízkej osoby pretekára v prípade mimoriadnej udalosti v priebehu pretekov. V danom prípade Správca spracúva iba identifikačné údaje, ktoré mu dobrovoľne poskytne subjekt údajov ako spracovanie týchto údajov bezodkladne informuje danú kontaktnú osobu prostredníctvom emailovej správy a vyžiada si súhlas na ďalšie spracovanie.

Technické dáta a k návšteve webovej stránky 

Cookies

"Cookies" sú informácie, ktoré sú z internetovej stránky prevádzané na hard disk počítača Užívateľa. Cookies umožňujú internetovej stránke zapamätať si dôležité informácie, ktoré Užívateľovi uľahčia jej ďalšie používanie. Ako väčšina internetových stránok, aj webová stránka používa cookies. Na základe anonymných dátových objektov napríklad Raul sleduje celkový počet návštevníkov na týchto stránkach. 

Ak nechcete cookies používať alebo ak chcete, aby internetový prehliadač použitie cookies oznámil, musíte si vo svojom internetovom prehliadači vybrať príslušnú voľbu. Zablokujete. Ak všetky cookies, nebudete môcť využiť niektoré funkcie týchto webových stránok.

 

Web tracking

Tieto stránky využívajú službu Google Analytics, poskytovanú spoločnosťou Google, Inc. (ďalej len " Google "). Služba Google Analytics používa súbory "cookies", ktoré sú textovými súbormi ukladanými do vášho počítača, umožňujúce analýzu spôsobu užívania tejto stránky jej užívateľmi. Informácie vygenerované súborom cookie o užívaní stránky (vrátane vašej IP adresy) budú spoločnosťou Google prenesené a uložené na serveroch v Spojených štátoch.  

Google bude užívať tieto informácie na účely vyhodnocovania používania stránky a vytváranie správ o jej aktivite, určených pre jej prevádzkovateľa, a pre poskytovanie ďalších služieb týkajúcich sa činností na stránke a používania internetu vôbec. Google môže tiež poskytnúť tieto informácie tretím osobám, ak to vyžaduje zákon alebo ak budú takéto tretie osoby spracovávať tieto informácie pre Google. Google nebude spájať vašu IP adresu s akýmikoľvek inými dátami, ktoré má k dispozícii. Môžete odmietnuť používanie súborov cookies voľbou v príslušnom nastavení vo vašom prehliadači, avšak uvedomte si, že ak tak urobíte, nebudete schopní plne využívať všetky funkcie tejto stránky. Používaním tejto stránky súhlasíte so spracovaním údajov o vás spoločnosťou Google, a to spôsobom a na účely uvedené vyššie.           

 

Kde ukladáme Vaše osobné údaje

Vaše osobné údaje sú uchovávané na zabezpečených serveroch v IT systémoch Správcu v Českej republike. Osobné údaje sú Správcom zhromažďované, spracovávané a uchovávané na území Slovenskej republiky a nedochádza k ich odovzdávanie do iných štátov, nie je nižšie výslovne stanovené inak.    

Bezpečnosť

Zaväzujeme sa zaistiť bezpečnosť Vašich osobných údajov. Aby sme zabránili neoprávnenému prístupu k nim alebo ich neoprávnenému zverejnenie, zaviedli sme vhodné fyzické, elektronické a manažérske postupy na ochranu a zabezpečenie informácií, ktoré na webovej stránke zhromažďujeme. Beriete na vedomie, že vaše osobné údaje, ktoré nám poskytnete, budú spravované systematicky automatickým spôsobom za použitia automatických a akýchkoľvek ďalších nástrojov informačného systému. 

 

Poskytovanie Vašich osobných údajov

Vaše osobné údaje spracovávané v súvislosti s usporiadaním pretekov a športových podujatí sú k dispozícii príslušným pracovníkom a osobám Správca a ďalej fyzickým osobám a pracovníkom spoločností, ktoré sme angažovali, aby tieto údaje pre nás technicky spracovávali. Ide o subjekty, ktoré pracujú ako správcovia databáz, IT sietí, poskytovatelia služieb potrebných pre realizáciu závodov akými sú najmä poskytovatelia časomiery, fotografických a video služieb, komentátori a ďalšie subjekty, ktoré môžu zabezpečovať technickú realizáciu.

 

Spoloční správcovia

Na realizáciu a organizovanie konkrétnych pretekov, Správca ďalej spolupracuje so subjektmi, ktorí sú lokálnymi organizátormi príslušných pretekov a sami vystupujú v pozícii správcov osobných údajov. S týmito správcami má Správca uzatvoril dohodu o úprave práv a povinností spoločných správcov osobných údajov, ktorá zaisťuje bezpečnosť spracovania tým, že vymedzuje jednotlivé práva a povinnosti Správcov pri zabezpečení spracovania a zabezpečenie ochrany Vašich osobných údajov.  

 

Spoločnými správcami pre konkrétne preteky a sprievodné akcie daných pretekov sú:

 • Seriál běžeckých závodů Běhej Lesy

- Běhej lesy Lednice, Běhej lesy Karlštejn, Běhej lesy Brdy, Běhej lesy Slavkovský les, Běhej lesy Vysočina, Běhej lesy Bílá, Běhej lesy Boletice  – Asociace sportu pro radost z.s., IČ: 05580421, se sídlem Přívozní 2a, 170 00 Praha 7, email: info@behejlesy.cz

- Běhej lesy Jizerská - SKI KLUB JIZERSKÁ PADESÁTKA z. s. se sídlem Jablonecká 21, Liberec 1, PSČ 460 01, IČ: 41324471, email: info@jiz50.cz

 

 • Seriál běžkařských závodů ski-tour:

- Bedřichovská NLM - JIZERSKÁ, o.p.s. se sídlem č.p. 218, 468 12 Bedřichov, IČ: 25412949,  email: infocentrum@bedrichov.cz

- Zadovská 30 - Asociace sportu pro radost, z.s. se sídlem Přívozní 2a, 170 00 Praha 7, IČ: 05580421, email: info@ski-tour.cz

- Orlický maraton - Wikov SKI Skuhrov nad Bělou, z.s. se sídlem č.p. 24, 517 03 Skuhrov nad Bělou, IČ: 48615561, email: ski.skuhrov@seznam.cz

- ČEZ Jizerská 50 - SKI KLUB JIZERSKÁ PADESÁTKA z. s. se sídlem Jablonecká 21, Liberec 1, PSČ 460 01, IČ: 41324471, email: info@jiz50.cz

- Karlovská 50 - Obec Velké Karlovice se sídlem Velké Karlovice 1, 756 06 Velké Karlovice, IČ: 00304417,  email: velkekarlovice@volny.cz

- JeLyMan - SK Severka Šumperk, z.s. se sídlem Janáčkova 1949/39, 787 01 Šumperk, IČ: 63696592, email: jelyman@ssu.cz

 

 • Cyklistické závody Bike Prague

Asociace sportu pro radost, z.s., IČ: 05580421, se sídlem Přívozní 2a, 170 00 Praha 7, email: info@bike-prague.cz,

 

 • Charitativní běžecký závod Proběhni.se

Asociace sportu pro radost, z.s., IČ: 05580421, se sídlem Přívozní 2a, 170 00 Praha 7, email: info@probehni.se

 

Medzinárodná športová asociácia

Niektoré Vaše osobné údaje ako meno, priezvisko, národnosť a dátum narodenia sú Správcom odovzdávané medzinárodným športovým subjektom na účely bodového hodnotenia a uverejnenie výsledkov na weboch týchto subjektoch. K tomuto odovzdávanie dochádza u závodu Jizerské 50 - na účely seriálu Ski Classics a Worldloppet a u závodu Bike Prague - na účely seriálu Intersport Marathon Series.

 

Odkazy na iné webové stránky

Webová stránka môže obsahovať odkazy na iné webové stránky, prípadne plug-in moduly a záložky sociálnych sietí. Ak však takýto odkaz použijete a webovú stránku opustíte, mali by ste si uvedomiť, že nad týmito inými webovými stránkami nemá Správca žiadnu kontrolu a nemôže preto zodpovedať za ochranu a súkromie akýchkoľvek informácií, ktoré poskytnete pri navštívení takých stránok, a na takéto stránky sa nevzťahujú tieto zásady ochrany osobných údajov. 

Práva dotknutých osôb

Správca pri zhromažďovaní, spracovávaní a uchovávanie Vašich osobných údajov dbá v plnom rozsahu ochrany Vašich práv tak, ako vyplývajú z príslušných ustanovení právnych predpisov. V súvislosti so spracovaním osobných údajov Vám patrí nižšie špecifikované práva, ktorá môžete podľa Vášho uváženia využiť:  

 • právo prístupu k svojim osobným údajom kedy môžete po nás požadovať bezplatnú informáciu o spracovaní svojich osobných údajov   
 • právo na prenosnosť údajov - tzn. získať osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú a ste nám poskytli, vo štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte, a právo odovzdať tieto údaje inému správcovi.     

V prípade spracovania vykonávanom a základe vášho súhlasu, máte právo udelený súhlas kedykoľvek čiastočne alebo úplne odvolať s účinkami do budúcnosti. Bez zodpovedajúceho súhlasu danej spracovanie ďalej nebudeme vykonávať. Súhlas môžete odvolať na nižšie uvedené emailové alebo poštové kontaktnej adrese. Odvolaním Vášho súhlasu nie je dotknutá zákonnosť spracovania založená na súhlase udelenom pred jeho odvolaním.     

Ak sa domnievate, alebo zistíte, že Správca alebo poverené tretie osoby vykonáva spracovanie vašich osobných údajov, ktoré je v rozpore s ochranou Vášho súkromného a osobného života alebo v rozpore s príslušnými právnymi predpismi, najmä ak sú Vaše osobné údaje nepresné, neúplné alebo dochádza- Ak k ich spracovaný pre daný účel bez zodpovedajúceho právneho dôvodu, môžete požadovať aby sme:     

 • opravili a / alebo doplnili nepresné osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú 
 • vykonali vymazanie vašich osobných údajov - najmä vtedy ak nie sú vaše osobné údaje už potrebné na účely, na ktoré boli zhromaždené)   
 • alebo obmedzili spracovanie vašich osobných údajov (najmä vtedy popierate presnosť osobných údajov alebo spracovanie je protiprávne a odmietnete vymazanie osobných údajov a žiadate namiesto toho obmedzenie ich použitia alebo Vaše osobné údaje už nepotrebujeme na účely spracovania, ale Vy ich požaduje pre určenie, výkon alebo obhajobu vašich právnych nárokov)      

Máte právo podať sťažnosť proti spracovaniu svojich osobných údajov na Úřadu pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, PSČ 170 00, Praha 7, www.uoou.cz.

Odoslaním registračného formulára do pretekov udeľujete Správcovi v súvislosti so svojou účasťou v pretekoch súhlas, v súlade s ustanovením § 84 a nasl. Občianskeho zákonníka v platnom znení, s obstaraním svojej podobizne, zvukových, obrazových alebo zvukovo-obrazových záznamov v priebehu pretekov a / alebo pri odovzdávaní ktorejkoľvek ceny, ktorá Vám bude v rámci závodu odovzdávaná osobne (ďalej len "snímok" ) a udeľujete súhlas s použitím snímky pre komerčné účely na všetkých komunikačných médiách bez ohľadu na ich povahu a určenie všetkými obvyklými spôsobmi, s ich následnou úpravou as ich prípadným spojením s inými dielami alebo zaradením do súborného diela. Tento súhlas udeľujete bezplatne, bez vecného, množstvového a územného obmedzenia na dobu 20 rokov. Tento súhlas sa vzťahuje aj na tretie osoby, ktorým Správca snímok v súlade s jeho určením poskytne. 

V súvislosti s výkonom svojich práv a v prípade akýchkoľvek otázok či informácií ohľadom nakladania s osobnými údajmi, prosím, kontaktujte Správcu na: info@sportid.cz    

 

Tieto zásady o ochrane osobných údajov sú platné od 16.5.2019.