Přesunout na hlavní obsah

Zásady ochrany osobních údajů

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Tyto zásady ochrany osobních údajů stanoví, jakým způsobem jsou používány a chráněny Vaše osobní údaje, které poskytujete v souvislosti s  používáním následujících webových stránek:  www.sportid.cz; www.behejlesy.cz;  www.bike-prague.cz;  

www.ski-tour.czwww.jiz50.czwww.probehni.se a www.jnlm.cz  (dále jen „Webová stránka”) a nákupem zboží a služeb ať již prostřednictvím Webové stránky či jiným způsobem a dále při Vaší účastí na sportovní akci, ať již v pozici závodníka, dobrovolníka či partnera některého ze závodu/akcí.

Správcem osobních údajů je společnost RAUL, s.r.o., se sídlem se sídlem: Praha 1, Elišky Krásnohorské 5, PSČ 11000, IČ: 25608673; zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp.zn. C 54464 (dále jako „Správce“). Na zpracování Vašich osobních údajů se dále může podílet i další subjekt, který je organizátorem konkrétního závodu a je v daném případě společný správce tak jak je vymezeno níže v části Společní správci (těchto zásad). Hovoří-li tyto zásady o Správci, mají na mysli též společného správce pro daný konkrétní závod či akci tak tak je uvedeno níže.

Veškeré Vaše osobní údaje jsou používány pouze v souladu s těmito zásadami ochrany osobních údajů. Správce je oprávněn tyto zásady ochrany osobních údajů čas od času změnit jejich aktualizací na Webové stránce.

Tím, že nám poskytnete Vaše osobní údaje, souhlasíte se zpracováním a správou poskytnutých údajů k účelům a za podmínek stanovených níže. Všechny Vaše osobní údaje, které od Vás obdržíme, budou shromážděny, uloženy a použity v souladu s platnými právními předpisy, zejména v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016  (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, dále jen „Nařízení“) a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění (dále jako „Zákon“).

Co shromažďujeme

Osobní údaje jsou informace, které Vás mohou identifikovat jako žijícího jedince, ať už samy o sobě, nebo ve spojení s dalšími informacemi.

Správce může shromažďovat a zpracovávat tyto Vaše osobní údaje:

 • Identifikační údaje, tyto údaje zejména zahrnují: jméno, příjmení, uživatelské jméno, titul, datum narození, fotografie, startovní čísla, věk, pohlaví, příslušnost k povolání, členství ve sportovních organizacích/klubech;
 • Kontaktní údaje, tyto údaje zejména zahrnují:  korespondenční / fakturační adresu, email, telefonní číslo, profil na sociálních médií;
 • Platební a transakční údaje tyto údaje zejména zahrnují: bankovní a platební údaje, historii objednávek, plateb a pohledávek;
 • Technická data, tyto údaje zejména zahrnují: Informace o Vašich návštěvách Webové stránky a o zdrojích, ze kterých jste se k  připojili;
 • Profilové údaje tyto údaje zejména zahrnují:  Vaše heslo pro přístup do účtu a historii objednávek, Vaše zájmy, preference, zpětnou vazbu, výsledky v závodech, časové a bodové hodnocení, historii Vaší interakce v rámci Webové stránky;
 • Marketingová data tyto údaje zejména zahrnují: Vaše preference ve vztahu k marketingovým materiálům Správce nebo partnerů Správce a preferovaný způsob komunikace.

Můžeme též zpracovávat Vaše zvláštní údaje (jako např. údaje o Vaší příslušnosti k rase či etniku nebo údaje týkající se Vašeho zdravotního stavu), avšak pouze v rozsahu nezbytném pro umožnění účasti v některém ze závodů.

Obecně platí, že shromažďujeme a získáváme osobní údaje přímo od Vás, jako výsledek Vaší interakce s námi a v důsledku Vaší účasti na akcích a eventech či zakoupení zboží a služeb od nás. Technická data mohou být získávána Vaší návštěvou Webové stránky způsobem níže popsaným v sekci  Technická data a k návštěvě Webové stránky (těchto zásad).

Berete na vědomí, že odepření poskytnutí osobních údajů v případech, kdy je jejich poskytnutí nezbytné k uzavření a plnění smlouvy mezi námi nebo v případech, kdy jsme povinni Vaše osobní údaje zpracovávat k plnění námi uložené zákonné povinnosti, může mít za následek neuzavření našeho smluvního vztahu.

 

Jak používáme Vaše osobní údaje:

Vaše osobní údaje využíváme pouze v případech, pokud nám to umožňují příslušné právní předpisy, a pokud k tomu máme odpovídající právní titul. Správce pro své zpracování využívá zejména následující právní tituly zpracování:

-        zpracování je nutné pro plnění určitého smluvního závazku mezi Vámi a Správcem (pro poskytnutí služby nebo prodej zboží) nebo pro jednání o něm;

-        z důvodu oprávněného zájmu Správce, kdy zájem Správce převažuje nad oprávněnými zájmy a základními právy a svobodami subjektu údajů;

-        plnění právní povinnosti na straně Správce.

Správce ve většině případů není povinen vyžadovat souhlas ke zpracování Vašich osobních údajů, vyjma zpracování pro účely zasílání přímého marketingu třetích stran prostřednictvím emailu či SMS zpráv.

K jakému účelu vaše osobní údaje zpracováváme:

 • pro účely Vašeho přihlášení se, účasti či registrace týmu k některým ze závodů či eventů   používáme Vaše identifikační, kontaktní, transakční, profilové a marketingové údaje. Tyto údaje používáme z titulu plnění smlouvy a na základě našeho oprávněného zájmu (abychom Vám mohli umožnit účast v závodě);
 • pro účely zajištění videozáznamu či fotografií ze závodu či eventu a za účelem vyhlášení výsledků závodů používáme Vaše Identifikační, kontaktní a profilové údaje.  Tyto údaje používáme na základě našeho oprávněného zájmu (je našim zájmem zdokumentovat průběh závodu, vést výsledky a hodnocení našich závodů, provádět vyhlášení vítězů, uchovat je pro případ stížností, vést statistiky). Doba zpracování je neomezená;
 • pro účely Vašeho nákupu, včetně nákupu doplňkových služeb a zboží, používáme Vaše identifikační, kontaktní, transakční, profilové a marketingové údaje. Tyto údaje používáme z titulu plnění smlouvy a na základě našeho oprávněného zájmu (abychom Vám mohli nabídnout obdobné služby a zboží, které Vás mohou zajímat, abychom zamezili podvodným jednáním, ve snaze předcházet a zabránit porušení našich smluvních podmínek, pro účely vymáhání případných pohledávek a k zajištění ochrany našich zákonných práv) a k plnění našich právních povinností (zejména plnění povinností v oblasti daňové, platební a statistické). Doba zpracování je vymezena dobou trvání konkrétního smluvního vztahu a následně po dobu zákonných promlčecích lhůty, nejdéle v daném případě po dobu 10ti let od dne realizace příslušného smluvního vztahu či uplynutím jiné, zákonem stanovené lhůty pro archivaci;
 • pro účely zasílání marketingových sdělení o produktech a službách, umožnění účasti v doprovodných soutěžích a marketingových akcí, a k zajištění co nejefektivnějšího způsobu prezentace obsahu Webových stránek, používáme Vaše kontaktní, profilové, technické a marketingové údaje. Tyto údaje používáme na základě našeho oprávněného zájmu (je našim zájmem vést obchodní statistiky a vyhodnocovat obchodní chování našich zákazníků, zlepšovat naše Webové stránky a služby), případně Vašeho souhlasu;
 • pro účely zajištění naší komunikace a pro účely umožnění výkonu Vašich práv v souvislosti s ochranou osobních údajů používáme Vaše identifikační a kontaktní údaje. Tyto údaje používáme na základě našeho oprávněného zájmu;
 • v případě, účastníte-li se některého závodu či eventu jako náš partner či sponzor, používáme Vaše identifikační, kontaktní, transakční, profilové údaje a marketingové údaje. Tyto údaje používáme z titulu plnění smlouvy mezi námi, na základě našeho oprávněného zájmu (abychom s Vámi mohli spolupracovat a oslovovat Vás s nabídkami spolupráce) a k plnění našich právních povinností (zejména plnění povinností v oblasti daňové, platební a statistické).
 • v případě, účastníte-li se některého závodu či eventu jako dobrovolník, používáme Vaše identifikační, kontaktní a transakční údaje. Tyto údaje používáme z titulu plnění smlouvy a na základě našeho oprávněného zájmu (abychom Vás mohli angažovat na pozici dobrovolníka).

Osobní údaje jsou uchovávány po dobu uvedenou výše, vždy po dobu nezbytnou k realizaci výše uvedených účelů anebo po dobu nezbytnou k zajištění našeho souladu se splněním příslušné právní povinnosti či zajištění ochrany našich práv.

 

Přímý Marketing

Marketingové nabídky Správce

Vaše identifikační, kontaktní, technická data, profilové a marketingové údaje osobní údaje mohou být Správcem použity pro účely vyhodnocení toho, co je pro Vás relevantní a co Vás zajímá. Na základě oprávněného zájmu Správce Vám Správce může prostřednictvím emailu či SMS zpráv zasílat marketingové nabídky ohledně zboží či služeb, které jste si u něj zakoupili, případně informace, které jste si od nás vyžádali.  Z odběru zasílání obchodních sdělení elektronickou cestou se můžete kdykoli odhlásit.

Marketingové nabídky třetích stran

Vaše osobní údaje můžeme pro účely přímého marketingu poskytnout jiným společnostem, se kterými spolupracujeme proto, aby nám pomohly uspořádat a zorganizovat atraktivní a kvalitní závody (dále jen „Partneři“), za předpokladu, že k tomu získáme Váš souhlas. Seznam Partnerů je vždy uveden na Webové stránce u konkrétního závodu. Tento seznam může být aktualizován. Z odběru zasílání obchodních sdělení elektronickou cestou se můžete kdykoli odhlásit.

Proti zpracování pro účely přímého marketingu můžete kdykoli vznést námitku, a Vaše osobní údaje budou okamžitě vymazány.

Osobní údaje dětí

Správce může v určitých případech zpracovávat osobní údaje dětí mladších 13ti let, přičemž tak činí pouze k následujícím účelům: pro účely přihlášení se a  účasti dítěte na závodě či akci, pro vyhodnocení daného závodu či akce a pro zdokumentování daného závodu či akce (foto/video záznam).  V daném případě Správce zpracovává pouze nezbytné identifikační údaje dítěte. Pro zpracování osobních údajů dítěte je vždy požadován souhlas jeho zákonného zástupce.   

Kontakt pro případ nouze

Správce může v určitých případech zpracovávat osobní údaje třetích osob – kontaktů pro případ nouze – a to v rozsahu jméno, příjmení, telefonní číslo, emailová adresa, přičemž tak činí pouze k následujícím účelům: pro účely kontaktování blízké osoby závodníka v případě výskytu mimořádné události v průběhu závodu.  V daném případě Správce zpracovává pouze identifikační údaje, které mu dobrovolně poskytne subjekt údajů a o zpracování těchto údajů bezodkladně informuje danou kontaktní osobu prostřednictvím emailové zprávy a vyžádá si souhlas pro další zpracování.

 

Technická data a k návštěvě Webové stránky

Cookies

"Cookies" jsou informace, které jsou z internetové stránky převáděny na hard disk počítače Uživatele. Cookies umožňují internetové stránce zapamatovat si důležité informace, které Uživateli ulehčí další její používání.

Jako většina internetových stránek, i Webová stránka používá cookies. Na základě anonymních datových objektů například Raul sleduje celkový počet návštěvníků na těchto stránkách.

Pokud nechcete cookies používat nebo pokud chcete, aby internetový prohlížeč použití cookies oznámil, musíte si ve svém internetovém prohlížeči vybrat příslušnou volbu. Zablokujete-li všechna cookies, nebudete moci využít některé funkce těchto Webových stránek.

Web tracking

Tyto stránky využívají službu Google Analytics, poskytovanou společností Google, Inc. (dále jen "Google"). Služba Google Analytics používá souborů "cookies", které jsou textovými soubory ukládanými do vašeho počítače, umožňující analýzu způsobu užívání této stránky jejími uživateli. Informace vygenerované souborem cookie o užívání stránky (včetně vaší IP adresy) budou společností Google přeneseny a uloženy na serverech ve Spojených státech.

Google bude užívat tyto informace pro účely vyhodnocování užívání stránky a vytváření zpráv o její aktivitě, určených pro její provozovatele, a pro poskytování dalších služeb týkajících se činností na stránce a užívání internetu vůbec. Google může také poskytnout tyto informace třetím osobám, bude-li to požadováno zákonem nebo budou-li takovéto třetí osoby zpracovávat tyto informace pro Google. Google nebude spojovat vaši IP adresu s jakýmikoli jinými daty, která má k dispozici. Můžete odmítnout používání souborů cookies volbou v příslušném nastavení ve vašem prohlížeči, avšak uvědomte si, že jestliže tak učiníte, nebudete schopni plně využívat veškeré funkce této stránky. Používáním této stránky souhlasíte se zpracováváním údajů o vás společností Google, a to způsobem a k účelu shora uvedeným.

Kde ukládáme Vaše osobní údaje

Vaše osobní údaje jsou uchovávány na zabezpečených serverech v  IT systémech Správce  v České republice.  Osobní údaje jsou Správcem shromažďovány, zpracovávány a uchovávány na území České republiky a nedochází k jejich předávání do jiných států, není-li níže výslovně stanoveno jinak.

Bezpečnost

Zavazujeme se zajistit bezpečnost Vašich osobních údajů. Abychom zabránili neoprávněnému přístupu k nim nebo jejich neoprávněnému zveřejnění, zavedli jsme vhodné fyzické, elektronické a manažerské postupy pro ochranu a zabezpečení informací, které na Webové stránce shromažďujeme. Berete na vědomí, že vaše osobní údaje, které nám poskytnete, budou spravovány systematicky automatickým způsobem za použití automatických a veškerých dalších nástrojů informačního systému.

Poskytování Vašich osobních údajů

Vaše osobní údaje zpracovávané v souvislosti s pořádáním závodů a sportovních akcí jsou k dispozici příslušným pracovníkům a osobám Správce a dále fyzickým osobám a pracovníkům společností, které jsme angažovali, aby tyto údaje pro nás technicky zpracovávali. Jde o subjekty, které pracují jako správci databází, IT sítí, poskytovatelé služeb nezbytných pro realizaci závodů jakými jsou zejména poskytovatelé časomíry, fotografických a video služeb, komentátoři a další subjekty, jenž mohou zajišťovat technickou realizaci.

Společní správci

Na realizaci a pořádání konkrétního závodu, Správce dále spolupracuje se subjekty, kteří jsou lokáními organizátory příslušného závodu a sami vystupují v pozici správců osobních údajů. S těmito správci má Správce uzavřenu dohodu o úpravě práv a povinností společných správců osobních údajů, která zajišťuje bezpečnost zpracování tím, že vymezuje jednotlivá práva a povinnosti Správců při zabezpečení zpracování a zajištění ochrany Vašich osobních údajů.

 

Společnými správci pro konkrétní závody a doprovodné akce daných závodů jsou:

 • Seriál běžeckých závodů Běhej Lesy

- Běhej lesy Lednice, Běhej lesy Karlštejn, Běhej lesy Brdy, Běhej lesy Slavkovský les, Běhej lesy Vysočina, Běhej lesy Bílá, Běhej lesy Boletice  – Asociace sportu pro radost, z.s., IČ: 05580421, se sídlem Přívozní 2a, 170 00 Praha 7, email: info@behejlesy.cz

- Běhej lesy Jizerská - SKI KLUB JIZERSKÁ PADESÁTKA z. s. se sídlem Jablonecká 21, Liberec 1, PSČ 460 01, IČ: 41324471, email: info@jiz50.cz

 

 • Seriál běžkařských závodů ski-tour:

- Bedřichovská NLM - JIZERSKÁ, o.p.s. se sídlem č.p. 218, 468 12 Bedřichov, IČ: 25412949,  email: infocentrum@bedrichov.cz

- Zadovská 30 - Asociace sportu pro radost, z.s. se sídlem Přívozní 2a, 170 00 Praha 7, IČ: 05580421, email: info@ski-tour.cz

- Orlický maraton - Wikov SKI Skuhrov nad Bělou, z.s. se sídlem č.p. 24, 517 03 Skuhrov nad Bělou, IČ: 48615561, email: ski.skuhrov@seznam.cz

- ČEZ Jizerská 50 - SKI KLUB JIZERSKÁ PADESÁTKA z. s. se sídlem Jablonecká 21, Liberec 1, PSČ 460 01, IČ: 41324471, email: info@jiz50.cz

- Karlovská 50 - Obec Velké Karlovice se sídlem Velké Karlovice 1, 756 06 Velké Karlovice, IČ: 00304417,  email: velkekarlovice@volny.cz

- JeLyMan - SK Severka Šumperk, z.s. se sídlem Janáčkova 1949/39, 787 01 Šumperk, IČ: 63696592, email: jelyman@ssu.cz

 

 • Cyklistické závody Bike Prague

- Asociace sportu pro radost, z.s., IČ: 05580421, se sídlem Přívozní 2a, 170 00 Praha 7, email: info@bike-prague.cz,

 

 • Charitativní běžecký závod Proběhni.se

- Asociace sportu pro radost, z.s., IČ: 05580421, se sídlem Přívozní 2a, 170 00 Praha 7, email: info@probehni.se

 

Mezinárodní sportovní asociace

Některé Vaše osobní údaje jako jméno, příjmení, národnost a datum narození jsou Správcem předávány mezinárodním sportovním seriálům pro účely bodového hodnocení a uveřejnění výsledků na webech těchto seriálů. K tomuto předávání dochází u závodu Jizerské 50 – pro účely seriálu Ski Classics a Worldloppet a u závodu Bike Prague – pro účely seriálu Intersport Marathon Series.

 

Odkazy na jiné webové stránky

Webová stránka může obsahovat odkazy na jiné webové stránky, případně plug-in moduly a záložky sociálních sítí. Pokud však takový odkaz použijete a Webovou stránku opustíte, měli byste si uvědomit, že nad těmito jinými webovými stránkami nemá Správce  žádnou kontrolu a nemůže proto zodpovídat za ochranu a soukromí jakýchkoli informací, které poskytnete při navštívení takových stránek, a na takové stránky se nevztahují tyto zásady ochrany osobních údajů.

 

Práva subjektů údajů

Správce při shromažďování, zpracovávání a uchovávání Vašich osobních údajů dbá v plném rozsahu ochrany Vašich práv tak, jak vyplývají z příslušných ustanovení právních předpisů. V souvislosti se zpracováním osobních údaj Vám náleží níže specifikovaná práva, která můžete dle Vašeho uvážení využít:

 • právo přístupu ke svým osobním údajům - kdy můžete po nás požadovat bezplatnou informaci o zpracovávání svých osobních údajů
 • právo na přenositelnost údajů – tzn. získat osobní údaje, které se Vás týkají a jež jste nám poskytli, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci.

V případě zpracování prováděném a základě Vašeho souhlasu, máte právo udělený souhlas kdykoli zčásti nebo zcela odvolat s účinky do budoucna. Bez odpovídajícího souhlasu dané zpracování dále nebudeme provádět. Souhlas můžete odvolat na níže uvedené emailové nebo poštovní kontaktní adrese. Odvoláním Vašeho souhlasu není dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním.

Pokud se domníváte nebo zjistíte, že Správce nebo pověřené třetí osoby provádí zpracování vašich osobních údajů, které je v rozporu s ochranou Vašeho soukromého a osobního života nebo v rozporu s příslušnými právními předpisy, zejména jsou-li Vaše osobní údaje nepřesné, neúplné či dochází-li k jejich zpracován pro daný účel bez odpovídajícího právního důvodu, můžete požadovat abychom:

 • opravili a/nebo doplnili nepřesné osobní údaje, které se Vás týkají
 • provedli výmaz vašich osobních údajů - zejména tehdy nejsou-li vaše osobní údaje již potřebné pro účely, pro které byly shromážděny)
 • nebo omezili zpracování vašich osobních údajů (zejména tehdy popíráte přesnost osobních údajů nebo zpracování je protiprávní a odmítnete výmaz osobních údajů a žádáte místo toho omezení jejich použití nebo Vaše osobní údaje již nepotřebujeme pro účely zpracování, ale Vy je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu vašich právních nároků)

Máte právo podat stížnost proti zpracování svých osobních údajů u Úřadu pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, PSČ 170 00, Praha 7, www.uoou.cz.

Odesláním registračního formuláře do závodu udělujete Správci v souvislosti se svou účastí v závodu souhlas, v souladu s ustanovením § 84 a násl. Občanského zákoníku v platném znění, s pořízením své podobizny, zvukových, obrazových či zvukově obrazových záznamů v průběhu závodu a/nebo při předávání kterékoliv ceny, která Vám bude v rámci závodu předávána osobně (dále jen „snímek“) a udělujete souhlas s užitím snímku pro komerční účely na všech komunikačních médiích bez ohledu na jejich povahu a určení všemi obvyklými způsoby, s jejich následnou úpravou a s jejich případným spojením s jinými díly nebo zařazením do souborného díla. Tento souhlas udělujete bezplatně, bez věcného, množstevního a územního omezení na dobu 20 let. Tento souhlas se vztahuje i na třetí osoby, kterým Správce snímek v souladu s jeho určením poskytne.

V souvislosti s výkonem svých práv a v případě jakýchkoli otázek či informací ohledně nakládání s osobními údaji, prosím, kontaktujte Správce na: info@sportid.cz.

 

Tyto zásady jsou platné ochrany osobních údajů od 16. 5. 2019.